Back to top

Trinka ak Sam Jou Tè T'ap Tranble a (in Creole)

Partner-In Resource

Resource Description

Ofri paran yo ak moun k ap bay swen yo yon fason pou yo pale ak pitit yo sou tranblemanntè. Liv sa a pou timoun dekri kèk nan reyaksyon Trinka ak Sam te genyen nan yon tranbleman tè, pale sou fason paran yo ede yo eksprime santiman yo epi santi yo pi an sekirite. Gen yon gid pou moun k ap bay swen ki disponib nan do liv la ki bay fason paran yo ka itilize istwa a ak pitit yo. This is the Creole version of Trinka and Sam: The Day the Earth Shook.

Published in 2021